A A A

Dom Dziecka w Jaksicach - Placówka Wielofunkcyjna

Dom Dziecka - placówka wielofunkcyjna, mająca swoją siedzibę w Jaksicach przy ul. Sportowej 4 realizuje zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej, socjalizacyjnej oraz wsparcia dziennego. Może prowadzić hostel oraz mieszkanie usamodzielnienia.


O PLACÓWCE
W Domu Dziecka w Jaksicach – Placówce Wielofunkcyjnej funkcjonują następujące grupy wychowawcze:
 • dwie grupy koedukacyjne po 15 osób w budynku mieszkalnym w Jaksicach oraz samodzielna grupa wychowawcza w mieszkaniu w Orłowie, w której może przebywać do 10 osób (placówka socjalizacyjna),
 • oddział dla niemowlaków i nieletniej matki z dzieckiem oraz grupa przedszkolna, w których może przebywać łącznie do 25 osób (placówka interwencyjna).
Inne formy pomocy dziecku:
 • hostel – może zamieszkiwać od 2 do 4 wychowanków,
 • mieszkanie chronione dla 6 wychowanków.

PLACÓWKA ZAPEWNIA DZIECKU:
 • całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie,
 • zaspakaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia,
 • łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE:
 • placówką wielofunkcyjną kieruje dyrektor,
 • wychowawca placówki organizuje pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,
 • wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
 • pracownik socjalny pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,
 • psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualna dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
 • opiekun dziecięcy opiekuje się dzieckiem do lat trzech oraz dzieckiem niepełnosprawnym,
 • pracę wychowawcy wspierają pracownicy, których zatrudnienie wynika z potrzeby organizowania zajęć terapeutycznych oraz zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa,
 • placówka utrzymuje kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.
Valid XHTML 1.1
Poprawny CSS!